بلیط تهران به بوشهر برای ۳ تیر ۹۶

نرخ بلیط تهران به بوشهر برای تاریخ 96/4/3 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 19:30 به مبلغ های 191000 تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و 216000 تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد. سیسیتمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 05:00 به مبلغ 154000 تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 06:10 به مبلغ 177000 تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) و در ساعت 15:45 به مبلغهای 177000 تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) و 304000 تومان (سیصد و