بلیط کرمانشاه به تهران برای ۸ آذر

نرخ پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 96/9/8 به صورت زیر می باشد: به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت 09:00 به مبلغ 108000 تومان (یکصد و هشت هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 06:50 به مبلغ 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی در  ساعت 14:55 به مبلغ 199000 تومان (یکصد و نود و نه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 17:05 به مبلغ 206000 تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز