بلیط اهواز به یزد برای ۲۸ مهر

پرواز اهواز یزد برای 28 مهر ماه 97 در ساعت 10:05 با ایران ایر سیستمی به قیمت 230000 تومان هست.

بلیط اهواز به یزد برای ۲۳ تیر

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ 97/4/23 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 10:00 به مبلغ 254000 تومان (دویست و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به یزد برای ۸ اردیبهشت

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ 97/2/8 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 10:00 به مبلغ 167000 تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) میباشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به یزد برای ۲۲ بهمن

قیمت بلیط اهواز به یزد برای تاریخ 96/11/22 به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 18:05 به مبلغ 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 19:50 به مبلغ 124000 تومان (یکصد و بیست و چهارهزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به یزد برای ۸ بهمن

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ 96/11/8 به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 19:45 به مبلغ 99000 تومان (نود و نه هزار تومان) می باشد. همچنین بلیط اهواز به یزد در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 18:00 به مبلغ 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز