بلیط بندرعباس به مشهد برای ۳۰ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به مشهد برای تاریخ 96/2/30 به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 11:00 به مبلغ 206000 تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد. پرواز چارتر بندرعباس به مشهد لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط بندرعباس به مشهد برای ۲۹ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به مشهد برای تاریخ 96/2/29 به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 08:15 به مبلغ 206000 تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز