بلیط استانبول به ارومیه برای ۲ آذر

نرخ پرواز استانبول به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۹/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۳:۱۰ به مبلغ های ۳۴۰۰۰۰ تومان (سیصد و چهل هزار تومان) و ۱۴۱۷۰۰۰ تومان […]

بلیط استانبول به ارومیه برای ۸ مهر

قیمت بلیط استانبول به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۷/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ های ۵۵۶۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه و شش هزار تومان) و […]

بلیط استانبول به ارومیه برای ۵ تیر ۹۶

نرخ بلیط استابول به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۴/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ های ۳۱۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهارده هزار تومان) و ۱۳۰۴۰۰۰ تومان […]

بلیط استانبول به ارومیه برای ۱ تیر ۹۶

نرخ پرواز استانبول به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۴/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ های ۳۱۲۰۰۰ تومان (سیصد و دوازده هزار تومان) و ۱۲۹۹۰۰۰ تومان […]