ویزای کانادا
مدارک مورد نیاز نوع ویزا زمان تحویل قیمت
اصل پاسپورت امضا شده+پرينت ايميل سفارت +رسيد انگشت
نگاري VAC + فرم وكالت
مدارك پيكاپ ويزا مهاجرتي هماهنگي با كانتر مربوطه

پيكاپ ويزا كانادا

٢٠ روزكاري  ١/٧٠٠/٠٠٠

چیزی پیدا نشد