ویزای هند
مدارک مورد نیاز نوع ویزا زمان تحویل قیمت
اصل پاسپورت با ٧ ماه اعتبار -دو قطعه عكس 5*5 يا 4*6-فتوكپى
شناسنامه كل صفحات-فتوكپى كارت ملى پشت و رو
A4 روى ورقه
آدرس منزل و تلفن ، کدپست ،ی آدرس محل كار و تلفن محل كار، شماره
موبايل ، شغل ، سمت، و اسم شركت يا مكان ، فاميلى مادر ، مدرك
تحصيلى، دين شما چيست : شهرى كه مى خواهيد برويد (دهل ،ی آگرا) و
. تاريخ پرواز را بنويسيد
پاسپورت قديمی در صورتى كه هند رفته ايد
بوکينگ هتل اي دعوت نامه برای مدت که هند هست دي
اگر در پاس جديد ويزا هند داريد و رفته ايد احتياج به پاس قديمى
نيست
اگر پاسپورت كشور ديگر داريد حتما ارائه كنيد
وقت سفارت 1 الی 2 روز کاری بعد از تحو لي مدارک ميباشد
حضور مسافر برای انگشت نگاری در تهران الزاميست
توریستی يک هفته
الی ده
روز بعد
از انگشت
نکاری
135 دلار

شرایط دریافت ویزای هندوستان

مدارک مورد نیاز نوع ویزا زمان تحویل قیمت
اصل پاسپورت با ٧ ماه اعتبار -دو قطعه عكس 5*5 يا 4*6-فتوكپى
شناسنامه كل صفحات-فتوكپى كارت ملى پشت و رو
A4 روى ورقه
آدرس منزل و تلفن ، کدپست ،ی آدرس محل كار و تلفن محل كار، شماره
موبايل ، شغل ، سمت، و اسم شركت يا مكان ، فاميلى مادر ، مدرك
تحصيلى، دين شما چيست : شهرى كه مى خواهيد برويد (دهل ،ی آگرا) و
. تاريخ پرواز را بنويسيد
پاسپورت قديمی در صورتى كه هند رفته ايد
بوکينگ هتل اي دعوت نامه برای مدت که هند هست دي
اگر در پاس جديد ويزا هند داريد و رفته ايد احتياج به پاس قديمى
نيست
اگر پاسپورت كشور ديگر داريد حتما ارائه كنيد
وقت سفارت 1 الی 2 روز کاری بعد از تحو لي مدارک ميباشد
حضور مسافر برای انگشت نگاری در تهران الزاميست
توریستی يک هفته
الی ده
روز بعد
از انگشت
نکاری
1.300.000 + دلار 100 تومان

چیزی پیدا نشد