ویزای ازبکستان
مدارک مورد نیاز نوع ویزا زمان تحویل قیمت
اصل پاسپورت + يک قطعه عکس 4*3+ مشخصات فردی
+ تسويه کامل

30 روزه توريستی عادی
ليبل

7 روز کامل 85 دلار
اسکن پاسپورت + اسکن يک قطعه عکس 4*3+ مشخصات فردی
+ تسويه کامل
30 روزه توريستی سینگل
الکترونيکی
7 روز کامل 50 دلار
اسکن پاسپورت + اسکن يک قطعه عکس 4*3+ مشخصات فردی
+ تسويه کامل
30 روزه توريستی دبل
الکترونيکی
7 روز کامل 65 دلار

قیمت ویزای ازبکستان + مدارک مورد نیاز

چیزی پیدا نشد