[charter724]

نرخ پرواز مشهد به کویت باری تاریخ ۹۶/۷/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۲۰ به مبلغ های ۵۸۸۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و هشت هزار تومان) و ۸۱۳۰۰۰ تومان (هشتصد و سیزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز