کیش به آبادان برای بهمن ماه با پرواز کیش ایر ۴۳۵۰۰۰ تومان می باشد.