بلیط نجف به تهران برای ۹ مهر

نرخ بلیط نجف به تهران برای تاریخ 96/7/9 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 09:00 به مبلغ 301000 تومان (سیصد و یک هزار تومان)، در ساعت 11:00 به مبلغ 331000 تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) و در ساعت 18:40 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:15 به مبلغ 451000 تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت 11:30 به مبلغ های 418000 تومان (چهارصد و هجده هزار تومان) و 492000 تومان

بلیط نجف به تهران برای ۲۷ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز نجف به تهران برای تاریخ 96/2/27 به صورت زیر می باشد:  چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 09:00 به مبلغ 370000 تومان (سیصد و هفتاد هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 11:35 به مبلغ 460000 تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 14:30 به مبلغ 146000 تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 14:00 به مبلغ 511000 تومان (پانصد و یازده هزار تومان) و در ساعت 21:30 به مبلغ 629000 تومان (ششصد و بیست و نه هزار تومان)

بلیط نجف به تهران برای ۲۹ فروردین ۹۶

نرخ پرواز نجف به تهران برای تاریخ 96/1/29 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری به هواپیمایی ایران ایر در ساعت 14:00 به مبلغ های 391000 تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و 677000 تومان (ششصد و هفتاد و هفت هزار تومان) ، در ساعت به مبلغ های 390000 تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و 659000 تومان (ششصد و پنجاه و نه هزار تومان) ،به صورت سیستمی در ساعت 20:00 به مبلغ 563000 تومان (پانصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری به هواپیمایی قشم ایر در ساعت های 19:00