بلیط تهران به کیش برای ۲۷ فروردین ۹۶

قیمت پرواز کیش به تهران برای تاریخ 96/1/27 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت 08:30 به مبلغ 46000 تومان (چهل و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 09:30 به مبلغ 50000 تومان (پنجاه هزار تومان) ، و در ساعت 06:20 به مبلغ 60000 تومان (شصت هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 12:45 به مبلغ 51000 تومان (پنجاه و یک هزار تومان) ، در ساعت 17:15 به مبلغ 71000 تومان (هفتاد و یک هزار تومان) ، در ساعت 18:45 به مبلغ 79000 تومان (هفتاد و