بلیط شیراز به زاهدان برای ۱۶ مهر

نرخ پرواز شیراز به زاهدان 97/7/16 سیستمی در ساعت 14:40 با پرواز آسمان 244000 تومان می باشد.

بلیط اهواز به شیراز برای ۱۲ مهر

پرواز اهواز به شیراز 97/7/12 سیستمی با هواپیمایی آسمان ساعت 16:20 به قیمت 198000 تومان میباشد.

بلیط شیراز به عسلویه برای ۱۲ اردیبهشت

نرخ پرواز شیراز به عسلویه برای تاریخ 96/2/12 به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 11:20 به مبلغ 196000 تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به رشت برای ۱۴ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط شیراز به رشت برای تاریخ 96/2/14 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 09:40 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 96/2/14 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 15:00 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) ، در ساعت 17:30 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) ، در ساعت 17:30 به مبلغ 288000 تومان (دویست و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 17:30 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با ه.واپیمایی آتا در ساعت 19:00 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان)