بلیط بندرعباس به تهران برای ۱۰ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به تهران برای تارخ 96/2/10 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 16:40 به مبلغ های 135000 تومان (یکصد و سی و پنچ هزار تومان) و 400000 تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 18:00 به مبلغ 175000 تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 18:45 به مبلغ های 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزرا تومان) و 326000 تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با

بلیط بندر عباس به تهران برای ۲۷ فروردین ۹۶

قیمت پرواز بندر عباس به تهران برای تاریخ 96/1/27 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 18:05 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 18:45 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. جارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 19:15 به مبلغ 129000 تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) ، و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ 216000 تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.  چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 16:40 به مبلغ 135000