بلیط تهران به اهواز برای ۳۱ تیر

نرخ پرواز تهران به اهواز برای تاریخ 96/4/31 به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 10:00به مبلغ 139000 تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 05:50 به مبلغ 125000 تومان (یکصد و بیست و پنج هزار تومان) و  در ساعت 15:25 به مبلغ 167000 تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 05:00 به مبلغ 144000 تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) و در ساعت 14:40 به مبلغ 163000 تومان (یکصد و شصت و سه هزار

بلیط تهران به اهواز برای ۱۷ خرداد

نرخ پرواز تهران به اهواز برای تاریخ 96/3/17 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 05:00 به مبلغ 106000 تومان (یکصد و شش هزار تومان) و در ساعت 20:05 به مبلغ 136000 تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 06:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 20:15 به مبلغ 126000 تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت 06:25 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و سی