بلیط تهران به ایروان برای ۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به لیروان برای تاریخ 96/2/4 (ویژه میعث) با هواپیمایی آسمان به صورت سیستمی در ساعت 16:30 به مبلغ های 466000 تومان (چهارصد و شصت و شش هزار تومان) و 916000 تومان (نهصد و شانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز