بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تارخ 96/2/4 (ویژه مبعث) به صورت زیرمی باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 17:30 به مبلغ 106000 تومان (یکصد و شش هزار تومان) ، در ساعت 17:00 به مبلغ 109000 تومان (یکصد و نه هزار تومان) ، در ساعت 21:00 به مبلغ 109000 تومان (یکصد و نه هزار تومان) ، در ساعت 15:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت 16:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت 21:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی