بلیط آبادان به کویت برای ۱۸ مرداد

نرخ پرواز آبادان به کویت برای تاریخ 96/5/18 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 09:15 به مبلغ 367000 تومان (سیصد و صت و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز