بلیط نجف به تهران برای ۲۹ فروردین ۹۶

نرخ پرواز نجف به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری به هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ های ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و ۶۷۷۰۰۰ تومان (ششصد و هفتاد و هفت هزار تومان) ، در ساعت به مبلغ های ۳۹۰۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و ۶۵۹۰۰۰ تومان (ششصد و پنجاه و نه هزار تومان) ،به صورت سیستمی در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۵۶۳۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری به هواپیمایی قشم ایر در ساعت های ۱۹:۰۰