بلیط تهران به ایروان برای ۲۸ فروردین ۹۶

قیمت پرواز تهران به ایروان برای تاریخ 96/1/28 به شرح زیر می باشد: به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:30 به مبلغ های 446000 تومان (چهارصد و چهل و شش هزار تومان) و 916000 تومان (نهصد و شانزده هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 13:00 به مبلغ های 549000 تومان (پانصد و چهل و نه هزار تومان) و 1027000 تومان (یک میلیوم و بیست و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز