بلیط اهواز به کیش برای ۲۸ اردیبهشت

نرخ پرواز اهواز به کیش برای تاریخ 96/2/28 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 09:00 به مبلغ 150000 تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت 09:00 به مبلغ 178000 تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز اهواز به کیش در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت 13:00 به مبلغ 250000 تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و به صورت سیستمی در همینساعت به مبلغ 205000 تومان (دویست و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز